International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Для звонков из России +7 925 853 60 48
Европейский орган по сертификации продукции - нотифицированный орган по оценке соответствия №2549

Ответственное лицо за информацию о соответствии требованиям. Person responsible for compliance information. Надзор за рынком, СЕ маркировка.

Більш справедливий єдиний ринок (Regulation EU 2019/1020) повинен забезпечувати рівні умови конкуренції для всіх суб'єктів економічної діяльності та захист від недобросовісної конкуренції. Співробітництво між виробниками та органами з нагляду за ринком є ключовим елементом, що забезпечує негайне втручання та коригувальні дії щодо продукту.

Для зменшення випадків недотримання європейських вимог для підприємств з третіх країн запроваджується вимога про призначення відповідальної особи, яка несе відповідальність за інформацію про відповідність вимогам, щоб митні органи та органи з нагляду за ринком краще координували контроль за товарами, що надходять на ринок Союзу.

Контакти між виробниками та органами нагляду мають ключове значення для забезпечення відповідності продукції вимогам узгодженого законодавства Європейського Союзу. Відповідно до цієї ініціативи продукт може бути представлений на ринку лише в тому випадку, якщо у Співтоваристві призначено особу, відповідальну за інформацію про відповідність вимогам і яка є в ЄС контактною особою для органів нагляду.

Нова вимога полегшує доступ до інформації про відповідність для організацій нагляду завдяки наявності особи, відповідальної за інформацію про відповідність, а також створюють справедливі умови конкуренції на ринку Союзу.

Виробники повинні вказувати ідентифікаційні та контактні дані особи, відповідальної за інформацію про відповідність щодо продукту, що повинні бути зазначені у документації, на упаковці, у декларації відповідності.

Якщо виробник призначив уповноваженого представника в ЄС, йому не потрібно призначати Person responsible for compliance information.

23 листопада 2018 року на основі компромісного тексту, підготовленого Австрією, у зв’язку з тим, що на цьому етапі держави-члени не могли знайти спільного рішення про «особу, відповідальну за інформацію про відповідність», дійшли компромісу, що термін Person responsible for compliance information буде замінено «економічним оператором» із завданнями, що стосуються відповідності.

 

Відповідно до Регламенту 2019/1020 відсутність інформації про особу та контактні дані особи (економічного оператора), відповідальної за інформацію про відповідність щодо продукції, веде до того, що продукт не буде випущений митницею у вільний обіг.

Якщо для цілей цього Регламенту необхідно обробляти персональні дані, це має здійснюватися відповідно до законодавства Союзу про захист персональних даних. Будь-яка обробка персональних даних відповідно до цього Регламенту регулюється Регламентом (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради та Регламентом (ЄС) 2018/1725 Європейського Парламенту та Ради.

Уповноважений представник — це фізична або юридична особа, заснована в ЄС, яка отримала письмовий мандат від виробника діяти від його імені щодо певних завдань щодо зобов'язань виробника згідно з відповідним гармонізуючим законодавством Союзу або вимогами Регламенту (ЄС) 2019/1020 (стаття 3) . Якщо виробник бажає, щоб уповноважений представник діяв як економічний оператор, зазначений у статті 4, він повинен забезпечити, щоб повноваження включали всі завдання, перелічені у статті 4 (3). Уповноважений представник повинен мати відповідні засоби для виконання своїх завдань (стаття 5(3) Регламенту).

Галузеве законодавство часто дає змогу призначати уповноваженого представника. Якщо використовується цей варіант, зазвичай потрібно, щоб представник був уповноважений виконувати принаймні таке:

  • зберігати декларацію про відповідність/характеристики та надавати на вимогу технічну документацію у розпорядження національних органів з нагляду за ринком протягом певного періоду (зазвичай 10 років у разі галузевого законодавства, що охоплюється статтею 4);
  • за обґрунтованим запитом надати компетентному національному органу всю інформацію та документацію, необхідні для демонстрації відповідності продукту вимогам;
  • співпрацювати з компетентними національними органами, на їхнє прохання, у будь-яких діях щодо усунення ризиків, пов'язаних з продукцією, що підпадає під його мандат.

Якщо виробник призначив уповноваженого представника відповідно до галузевого законодавства та хоче, щоб він діяв як економічний оператор, зазначений у Статті 4 Регламенту (ЄС) 2019/1020, він повинен буде переглянути свій мандат, щоб гарантувати, що він включає всі завдання, перераховані у статті 4 (3). Зокрема, може бути потрібно додати завдання, які необхідно виконати, якщо у представника є підстави вважати, що продукт представляє собою ризик.

Якщо виробник планує призначити уповноваженого представника з метою сприяння дотриманню статті 4, і де він хоче призначити уповноваженого представника в рамках галузевого законодавства, він повинен буде перевірити застосовне галузеве законодавство щодо можливих завдань на додаток до тих, які передбачені статтею 4, також уповноважений за запитом надати органу з нагляду за ринком копію свого мандата мовою ЄС, який визначається органом (стаття 5 (2) Регламенту). Регламент вимагає, щоб ім'я та контактні дані уповноваженого представника були зазначені у декларації підтвердження відповідності, яке має супроводжувати ці продукти. У багатьох інших секторах законодавство вимагає, щоб виробник вказував контактну адресу продукту.

Якщо виробник (незалежно від того, зареєстрований він у ЄС чи ні) доручив у письмовій формі уповноваженому представнику виконувати конкретні завдання відповідно до статті 4, цей представник є економічним оператором, зазначеним у статті 4.

Более справедливый единый рынок (Regulation EU 2019/1020) должен обеспечивать равные условия конкуренции для всех субъектов экономической деятельности и защиту от недобросовестной конкуренции. Сотрудничество между производителями и органами по надзору за рынком является ключевым элементом, обеспечивающим немедленное вмешательство и корректирующие действия в отношении продукта.

Для уменьшения случаев несоблюдения европейских требований, вводится для предприятий из третьих стран требование о назначении ответственного лица, которое отвечает за информацию о соответствии требованиям, чтобы таможенные органы и органы по надзору за рынком лучше координировали контроль за товарами, поступающими на рынок Союза.

Контакты между производителями и органами по надзору имеют ключевое значение для обеспечения соответствия продукции требованиям согласованного законодательства Европейского союза. В соответствии с этой инициативой продукт может быть представлен на рынке только в том случае, если в Сообществе создано лицо, ответственное за информацию о соответствии требованиям и которое является в ЕС контактной персоной для органов по надзору.

Новое требование облегчает доступ к информации о соответствии для организаций по надзору благодаря наличию лица, ответственного за информацию о соответствии, а также создают справедливые условия конкуренции на рынке Союза.

 

Изготовители должны указывать идентификационные и контактные данные лица, ответственного за информацию о соответствии в отношении продукта, должны быть указаны в документации, на упаковке, в декларации соответствия.

Если производитель назначил уполномоченного представителя в ЕС, ему нет необходимости назначать Person responsible for compliance information. 

23 ноября 2018 года на основе компромиссного текста, подготовленного Австрией, это связано с тем, что на этом этапе государства-члены не могли найти общего решения о «лице, ответственном за информацию о соответствии» пришли к компромису, что термин Person responsible for compliance information будет заменен «экономическим оператором» с задачами, касающимися соответствия.

Требования о наличии ответственной персоны применяется только к продуктам, подпадающим под действие Регламентов (ЕС) № 305/2011, 2016/425, 2016/426 и Директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2009/48/EC, 2009/125/EC, 2011/65/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU.

Согласно Регламента 2019/1020 отсутствие информации о личности и контактных данных лица (экономического оператора), ответственного за информацию о соответствии в отношении продукции, ведет к тому, что продукт не будет выпущен таможней в свободное обращение.

Если для целей настоящего Регламента необходимо обрабатывать персональные данные, это должно осуществляться в соответствии с законодательством Союза о защите персональных данных. Любая обработка персональных данных в соответствии с настоящим Регламентом регулируется Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета и Регламентом (ЕС) 2018/1725 Европейского парламента и Совета.

Центр сертификации
Европейский подход к оценке соответствия продукции