International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Відповідність на основі повного забезпечення якості з експертизою проекту

Модуль H1

Відповідність на основі повного забезпечення якості з експертизою проекту

 

1. Відповідність на основі повного забезпечення якості з експертизою проекту - це процедура оцінювання відповідності, за якої виробник виконує обов’язки, установлені в пунктах 2 та 6, і забезпечує та під свою одноосібну відповідальність декларує відповідність обумовлених продуктів вимогам законодавчого інструмента, що до них застосовуються.

 

2. Виготовлення

 

Виробник використовує затверджену систему якості для проектування, виготовлення та інспектування кінцевих продуктів і випробування обумовлених продуктів, як вказано в пункті 3, і підлягає нагляду, як вказано в пункті 5. Адекватність технічного проекту продуктів повинно бути досліджено відповідно до пункту 4.

 

3. Система якості

 

3.1. Виробник подає до обраного ним нотифікованого органу заявку на оцінювання своєї системи якості для обумовлених продуктів.

 

Заявка повинна містити:

 

- найменування та адресу виробника, а в разі подання заявки уповноваженим представником - також його найменування та адресу,

 

- усю належну інформацію для передбаченої категорії продуктів,

 

- документацію щодо системи якості,

 

- письмову заяву про те, що таку ж заявку не було подано до жодного іншого нотифікованого органу.

 

3.2. Система якості забезпечує відповідність продуктів вимогам законодавчого інструмента, що до них застосовуються.

 

Усі елементи, вимоги й положення, ухвалені виробником, систематично й упорядковано документують у вигляді політик, процедур та інструкцій, викладених у письмовій формі. Ця документація щодо системи якості дозволяє узгоджено тлумачити програми, плани, настанови з якості та протоколи якості.

 

Вона, зокрема, повинна містити належний опис:

 

- цілей якості та організаційної структури, обов’язків і повноважень керівництва щодо якості проекту та продуктів,

 

- технічних специфікацій проекту, у тому числі стандартів, що буде застосовано, а в разі, якщо відповідні гармонізовані стандарти та/або технічну специфікацію буде застосовано частково, - засобів, що буде використано з метою забезпечення відповідності продуктів суттєвим вимогам законодавчого інструмента, що до них застосовуються,

 

- технологій контролю проекту та верифікації проекту, процесів та систематичних дій, що буде застосовано під час проектування продуктів, які належать до охопленої категорії продуктів,

 

- відповідних методів виготовлення, контролю якості та забезпечення якості, процесів та систематичних дій, які буде застосовано,

 

- експертиз і випробувань, які буде проведено до, під час і після виготовлення, а також періодичність їх проведення,

 

- протоколів якості, таких як звіти про інспектування та дані випробувань, дані калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо,

 

- засобів моніторингу досягнення необхідної якості проекту та якості продуктів, а також ефективності функціонування системи якості.

 

3.3. Нотифікований орган оцінює систему якості, щоб визначити, чи відповідає вона вимогам, зазначеним в пункті 3.2.

 

Він робить припущення про відповідність таким вимогам тих елементів системи якості, які відповідають пов’язаним специфікаціям національного стандарту, що імплементує застосовний гармонізований стандарт та/або технічну специфікацію.

 

Команда аудиторів повинна мати досвід у сфері систем управління якістю і, крім того, мати у своєму складі принаймні одного фахівця з досвідом оцінювання у сфері, до якої належить продукт, та технології його виробництва, а також зі знанням застосовних вимог законодавчого інструмента. Аудит включає відвідування приміщень виробника для здійснення оцінювання.

 

Виробника або його уповноваженого представника повідомляють про прийняте рішення.

 

Повідомлення повинне містити висновки аудиту та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

 

3.4. Виробник зобов’язується виконувати обов’язки, що випливають із затвердженої системи якості, та підтримувати її в адекватному та ефективному стані.

 

3.5. Виробник інформує нотифікований орган, який затвердив систему якості, про будь-які заплановані зміни в системі якості.

 

Нотифікований орган оцінює будь-які запропоновані зміни й вирішує, чи буде змінена система якості і надалі відповідати вимогам, зазначеним у пункті 3.2, чи знадобиться повторне оцінювання.

 

Він повідомляє виробника про своє рішення. Повідомлення повинне містити висновки експертизи та обґрунтоване рішення щодо оцінки.

 

3.6. Кожен нотифікований орган інформує свої нотифікуючі органи про видані або відкликані ухвали на системи якості і періодично чи на запит надає своїм нотифікуючим органам перелік відхилених, призупинених або іншим чином обмежених ухвал на системи якості.

 

Кожен нотифікований орган інформує інші нотифіковані органи про ухвали на системи якості, що їх він відхилив, призупинив або відкликав, а на запит - про ухвали на системи якості, що їх він видав.

 

4. Експертиза проекту

 

4.1. Виробник подає заявку на експертизу проекту до нотифікованого органу, зазначеного в пункті 3.1

 

4.2. Заявка дає можливість зрозуміти проект, виготовлення й функціонування продукту та оцінити його відповідність вимогам законодавчого інструмента, що до нього застосовуються. Вона повинна містити:

 

- найменування й адресу виробника,

 

- письмову заяву про те, що таку ж заявку не було подано до жодного іншого нотифікованого органу,

 

- технічну документацію. Документація дозволяє оцінити відповідність продукту застосовним вимогам і включає в себе належний аналіз і оцінку ризику(ів). Технічна документація визначає застосовні вимоги і мірою, необхідною для оцінювання, охоплює проект, виготовлення та функціонування продукту. Технічна документація у відповідних випадках повинна містити принаймні такі елементи:

 

- загальний опис продукту,

 

- ескізний проект, виробничі креслення та схеми компонентів, складальних вузлів, електричних кіл тощо,

 

- описи й пояснення, необхідні для розуміння зазначених креслень і схем та функціонування продукту,

 

- список застосованих повністю чи частково гармонізованих стандартів та/або інших відповідних технічних специфікацій, покликання на які було опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу, а також описи рішень, ухвалених на виконання суттєвих вимог законодавчого інструмента, якщо такі гармонізовані стандарти не було застосовано. У випадку часткового застосування гармонізованих стандартів, у технічній документації вказують їхні частини, які було застосовано,

 

- результати виконаних проектних розрахунків, проведених досліджень тощо, та

 

- протоколи випробувань,

 

- підтвердні докази щодо адекватності технічного проекту. У таких підтвердних доказах зазначають будь-які документи, які було використано, зокрема якщо відповідні гармонізовані стандарти та/або технічну специфікацію було застосовано частково, і, за необхідності, наводять результати випробувань, проведених відповідною лабораторією виробника або іншою випробувальною лабораторією від його імені та під його відповідальність.

 

4.3. Нотифікований орган розглядає заявку, і, якщо проект відповідає вимогам законодавчого інструмента, що застосовуються до продукту, нотифікований орган видає виробнику сертифікат ЄС про експертизу проекту. Сертифікат повинен містити найменування та адресу виробника, висновки експертизи, усі умови (за наявності) його чинності та дані, необхідні для ідентифікації затвердженого проекту. Сертифікат може мати один або більше додатків.

 

Сертифікат і його додатки містять усю відповідну інформацію, що дає можливість оцінювати відповідність виготовлених продуктів проекту, експертизу якого було проведено, та у відповідних випадках здійснювати контроль під час їх експлуатації.

 

Якщо проект не відповідає застосовним вимогам законодавчого інструмента, нотифікований орган відмовляє виробнику у видачі сертифіката про експертизу проекту та повідомляє про це заявника, докладно обґрунтовуючи підстави для відмови.

 

4.4. Нотифікований орган постійно стежить за будь-якими змінами в загальновизнаному стані науково-технічного розвитку, які вказують на те, що затверджений проект може більше не задовольняти застосовні вимоги законодавчого інструмента, та визначає, чи такі зміни потребують подальшого вивчення. Якщо так, нотифікований орган інформує про це виробника.

 

Виробник постійно інформує нотифікований орган, що видав сертифікат ЄС про експертизу проекту, про внесення будь-яких змін до затвердженого проекту, що можуть вплинути на відповідність суттєвим вимогам законодавчого інструмента або на умови чинності сертифіката. Такі зміни потребують додаткового затвердження - нотифікованим органом, який видав сертифікат експертизи проекту ЄС - у формі доповнення до первинного сертифіката ЄС про експертизу проекту.

 

4.5. Кожен нотифікований орган інформує свої нотифікуючі органи щодо виданих чи відкликаних ним сертифікатів ЄС про експертизу проекту та/або всіх доповнень до них та періодично чи на запит надає своїм нотифікуючим органам список таких сертифікатів та/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких було відмовлено, чинність яких було призупинено або обмежено в інший спосіб.

 

Кожен нотифікований орган інформує інші нотифіковані органи щодо сертифікатів ЄС про експертизу проекту і/або будь-яких доповнень до них, у видачі яких він відмовив, які він відкликав, призупинив або обмежив у інший спосіб, а також, на запит, щодо сертифікатів і доповнень до них, які він видав.

 

Комісія, держави-члени та інші нотифіковані органи можуть, на запит, отримати примірник сертифікатів ЄС про експертизу проекту і/або доповнень до них. На запит, Комісія та держави-члени можуть отримати примірник технічної документації та результатів експертиз, проведених нотифікованим органом.

 

Нотифікований орган зберігає примірник сертифіката ЄС про експертизу проекту, додатків та доповнень до нього, а також технічний файл, у тому числі документацію, подану виробником, до втрати чинності зазначеного сертифіката.

 

4.6. Виробник зберігає примірник сертифіката ЄС про експертизу проекту, додатків і доповнень до нього разом з технічною документацією у розпорядженні національних органів протягом 10 років після введення продукту в обіг.

 

5. Нагляд під відповідальність нотифікованого органу

 

5.1. Мета нагляду полягає в забезпеченні належного виконання виробником обов’язків, що випливають із затвердженої системи якості.

 

5.2. Для цілей оцінювання виробник повинен надати нотифікованому органу доступ до місць проектування, виготовлення, інспектування, випробування та зберігання продуктів, а також усю необхідну інформацію, зокрема:

 

- документацію щодо системи якості,

 

- протоколи якості, передбачені проектною частиною системи якості, такі як результати аналізів, розрахунків, випробувань тощо,

 

- протоколи якості, передбачені тією частиною системи якості, що стосується виготовлення продуктів, такі як звіти про інспектування, дані випробувань, дані калібрувань, звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо.

 

5.3. Нотифікований орган проводить періодичні аудити, щоб пересвідчитися в тому, що виробник підтримує й застосовує систему якості, а також надає виробнику звіт про аудит.

 

5.4. Крім того, нотифікований орган може здійснювати відвідування виробника без попередження. Під час таких відвідувань нотифікований орган у разі потреби може проводити випробування або доручати їх проведення, щоб перевірити правильність функціонування системи якості. Він надає виробнику звіт про результати відвідування та звіт про результати випробувань, якщо їх було проведено.

 

6. Знак відповідності та декларація про відповідність

 

6.1. Виробник наносить установлений в законодавчому інструменті необхідний знак відповідності, і, під відповідальність нотифікованого органу, зазначеного в пункті 3.1, ідентифікаційний номер останнього на кожний окремий продукт, що відповідає застосовним вимогам такого законодавчого інструмента.

 

6.2. Виробник складає письмову декларацію про відповідність для кожної моделі продукту і зберігає її у розпорядженні національних органів протягом 10 років після введення продукту в обіг. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати модель продукту, для якої її складено, і зазначається номер сертифіката експертизи проекту.

 

Примірник декларації про відповідність надається відповідним органам на запит.

 

7. Виробник протягом періоду, що закінчується не раніше, ніж через 10 років після введення продукту в обіг, зберігає у розпорядженні національних органів:

 

- документацію щодо системи якості, зазначену в пункті 3.1,

 

- інформацію щодо затверджених змін, зазначених у пункті 3.5,

 

- рішення та звіти нотифікованого органу, зазначені в пунктах 3.5, 5.3 та 5.4.

 

8. Уповноважений представник

 

Уповноважений представник виробника може подати заявку, зазначену в пункті 4.1 та 4.2, і виконувати від його імені і під його відповідальність обов’язки, установлені в пунктах 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 та 7, якщо такі обов’язки обумовлено в дорученні.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції