International Center for Quality Certification - ICQC
Skolas 63-19 , Jūrmala, Latvija, LV-2016
Європейський орган із сертифікації продукції - нотифікований орган з оцінки відповідності №2549

Директива 2014/35/EU Низьковольтне обладнання Directive 2014/35/EU Low voltage (LVD)

З 19 квітня 2016 року Директива 2006/95/ЄС втрачає чинність і набуває чинності нова Директива 2014/35/EU з низьковольтного обладнання та систем з 20 квітня 2016 року.

 

Директива 2014/35/ЄС не передбачає нотифікації органів із сертифікації.

У Directive 2014/35/EU відсутня вимога щодо видачі акредитованим органом Сертифікату, вся відповідальність за відповідністю лягає на виробника або його уповноваженого представника в ЄС. Виробник або уповноважений представник виробника в одній із країн Європейського Союзу складає та підписує під свою повну відповідальність EU Declaration of Conformity. Повідомлення щодо цієї директиви відсутнє.

 

Виробники будь-якого виробу, що підпадає під дію Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання та систем, при розміщенні на ринку Європейського Союзу, повинні гарантувати, що продукт був розроблений та виготовлений відповідно до цілей безпеки, зазначених у статті 3 та Додатку I. Виробник повинен скласти технічну документацію, зазначену в Додатку III 2014/35/ЄС та провести процедуру оцінки, зазначену в додатку III. У випадку, якщо електрообладнання відповідає вимогам, зазначеним у статті 3, та викладеним у Додатку I та була продемонстрована безпека відповідно до процедури оцінки, згаданої у першому абзаці, виробники повинні скласти Декларацію ЄС та наносити маркування СЄ.

 

Положення про маркування СЄ, викладені в Директивах та Регламентах, застосовуються разом із положеннями Регламенту (ЄС) 765/2008, в яких викладено загальні принципи маркування СЄ.

 

Зобов'язання щодо маркування СЄ поширюються на виробника, його уповноваженого представника або особу, відповідальну за розміщення обладнання на ринку.

 

Регламент (ЄС) 765/2008 визначає маркування СЄ як маркування, за допомогою якого виробник вказує, що продукт відповідає застосовним вимогам, викладеним у гармонізуючому законодавстві Співтовариства, що передбачає її нанесення. Завдаючи маркування СЄ, виробник вказує, що він бере на себе відповідальність за відповідність виробу.

 

Різні компоненти маркування СЄ повинні мати практично однаковий вертикальний розмір, який не може бути меншим за 5 мм. Мінімальний розмір можна скасувати для невеликих продуктів.

 

Маркування СЄ наноситься на виріб розбірливо та нестерпно поблизу безпосередньо імені виробника або його уповноваженого представника і за маркуванням CE повинен слідувати ідентифікаційний номер Уповноваженого органу, який затвердив повну систему забезпечення якості виробника.

 

Маркування СЄ має бути єдиним маркуванням, що підтверджує відповідність продукту застосовним вимогам відповідного узгодженого законодавства ЄС, що передбачає його нанесення.

 

CE маркування (CE Marking) є знаком, що вказує на те, що продукт (продукція) відповідає усім необхідним вимогам безпеки. СЄ маркування призначене не для споживачів, а для наглядових органів Європейського Співтовариства.

 

Будь-яка продукція, що підпадає під дію Директив Європейського Союзу, в яких існує вимога щодо СЄ маркування, у разі відповідності узгодженому технічному законодавству, повинна мати СЄ маркування.

 

СЕ маркування наноситься виробником, уповноваженим представником чи виробником під наглядом нотифікованого органу Європейського Союзу, залежно від процедури доказу відповідності.

 

Виробники повинні зберігати технічну документацію, яка повинна містити всі дані або відомості про засоби, які використовувалися виробником для підтвердження відповідності основним вимогам і складаються до розміщення товару на ринку та постійно оновлюватимуться, як зазначено у Додатку III та ЄС Декларацію протягом 10 років після того, як електричне обладнання було розміщено над ринком.

 

За новим законодавчим актом 2014/35/ЄС виробники повинні вказувати на продукцію найменування, зареєстровану торгову назву або зареєстровану торгову марку, поштову адресу, за якою можна зв'язатися з відповідальною особою. Контактні дані повинні бути мовою, зрозумілою кінцевими користувачами та органами нагляду за ринком. Виробники повинні супроводжувати будь-яке електротехнічне обладнання інструкціями та інформацією з техніки безпеки мовою, яку можна легко зрозуміти споживачам та іншим кінцевим користувачам. Такі інструкції та вказівки з техніки безпеки, а також будь-які маркування повинні бути чіткими та зрозумілими.

У випадку, якщо продукція не відповідає вимогам безпеки, виробники повинні негайно вжити коригувальних заходів, необхідних для приведення цього виробу у відповідність до гармонізованих вимог. Якщо електричне обладнання становить ризик, виробники повинні негайно проінформувати компетентні національні органи держав-членів. Виробники повинні на мотивоване прохання компетентного національного органу (наглядовий орган), надати йому всю необхідну інформацію та документацію у паперовому або електронному вигляді, необхідному для демонстрації відповідності вимоги 2014/35/ЄС, мовою, яку можна легко зрозуміти співробітникам цього органу та повинні співпрацювати з цим органом для усунення ризиків, пов'язаних із електрообладнанням, які вони розмістили на ринку.

 

Закон з електробезпеки відноситься як до конкретного електричного обладнання та електроприладів, так і до приладів, які можуть монтуватися в іншому обладнанні та пристроях, але відповідність безпеки залежить від конкретного електричного пристрою. Складові частини електричних приладів та обладнання окремо не проходять процедуру сертифікації на електробезпеку та не підлягають окремому маркуванню знаком СЄ - CE Marking, випробуванням піддається виріб загалом. Але існують певні Директивою умови, коли деякі електричні складові частини, вмонтовані в інше електричне обладнання, є самостійним продуктом і підпадають під окрему процедуру оцінки відповідності з правом маркування знаком СЄ.

 

У зв'язку з набуттям чинності 2014/35/ЄС за низькою напругою - безпека низьковольтного обладнання, у 2016 році CENELEC проводить велику роботу щодо зміни чинних стандартів та запровадження нових єдиних європейських стандартів.

 

Стандарти з безпеки низьковольтного обладнання щодо безпеки побутових та аналогічних електричних приладів мають життєво важливе значення для виробників побутової техніки, оскільки застосовуючи дані стандарти при розробці та виготовленні продукції, буде досягнуто відповідності вимогам не лише ЄС, а й відповідності на ринку у всьому світі.

Директива LVD відноситься не тільки до електричних ризиків, але і до механічних, хімічних, залежить від конкретного виробу. Директива з електробезпеки зачіпає такі поняття як вібрація, ергономіка, шум.

 

Продукція, що підпадає під дію Директиви за низькою напругою, підпадає під дію Директиви з загальної безпеки продукції GPSD.

 

LVD вимагає, щоб необхідна інформація була позначена (або в деяких випадках надана) з електрообладнанням, щоб користувач міг безпечно збирати, встановлювати та підтримувати електрообладнання за призначенням виробника та безпечно використовувати.

 

Розділ 2 Додатка I вимагає технічних заходів для зниження ризиків, пов'язаних з електрикою (прямим або непрямим контактом) або від неелектричних небезпек.

 

- підпункт (а) відноситься до ризику, наприклад. електричний шок, що виникає в результаті прямого контакту, тобто контакту з частинами електричного обладнання (наприклад, проводів), які живі через їх функцію або безпосереднього контакту, тобто контакту з частинами електричного обладнання (наприклад, корпусу), які живуть тільки помилкова ситуація.

 

Одним із способів зниження цього ризику та забезпечення рівня захисту є ізоляція (частин електрообладнання під напругою), які згідно з підпунктом (d) мають бути «придатними для прогнозованих умов».

- підпункт (b) відноситься до неелектричних небезпек, таких як температури, дуги або радіація. Радіаційні аспекти обмежені тими, які мають безпосереднє відношення до здоров'я та безпеки людей, майна та домашніх тварин, та не покривають електромагнітні перешкоди відповідно до Директиви з електромагнітної сумісності (2014/30/ЄС), за винятком випадків, коли вони стосуються безпеки. Усі електромагнітні аспекти, пов'язані із безпекою, включаючи функціональну безпеку, покриваються LVD. Це охоплює також вплив електромагнітних полів, що випромінюються електричними приладами.

Для продуктів, що випромінюють іонізуюче випромінювання, слід також враховувати Директиви EURATOM.

- підпункт (c) стосується всіх небезпек, відмінних від електричних, що виникають в результаті використання електрообладнання, які виявляються за допомогою досвіду, наприклад. механічні ризики, що виникають через рухомих частин, гострі краї тощо.

- підпункт (d) відноситься до ізоляції електрообладнання, як зазначено у пункті (a) вище.

Яке електроустаткування виключене з Директиви?

 

Список у Додатку II повинен бути вичерпним щодо електрообладнання, явно виключеного зі сфери дії Директиви 2014/35/ЄС. Причини ув'язнення полягають у тому, що вони охоплюються іншими більш конкретними союзними директивами.

 

Електроустаткування для використання у вибухонебезпечній атмосфері. Підпадає під дію Директиви ATEX 2014/34/EU.

 

Електроустаткування для радіології та медичних цілей - Директива 93/42/EEC про медичні прилади.

 

Електричні деталі для вантажних та пасажирських ліфтів. Підпадає під дію Директиви про ліфти 2014/33/ЄС.

 

Лічильники електроенергії охоплюються Директивою 2014/32/ЄС щодо вимірювальних приладів

 

Інше електроустаткування виключено через різні причини:

 

Вилки та розетки для внутрішнього використання У Європі відсутня гармонізована система штепсельної розетки, тому ці продукти не мають відношення до внутрішнього ринку ЄС.

 

Однак: спеціальні штепсельні вилки та розетки, наприклад. для пристроїв зв'язку чи промислових цілей не виключаються.

 

Контроллери електричного огородження дуже спеціалізоване електрообладнання з обмеженою кількістю предметів, які не мають відношення до внутрішнього ринку. Вони підлягають сертифікації типів у деяких державах-членах ЄС, які вимагаються їх національним законодавством.

 

Спеціалізоване електрообладнання для використання на суднах, повітряних або залізницях, яке відповідає положенням про безпеку, розробленим міжнародними органами, в яких беруть участь держави-члени. Це електроустаткування виключено з Директиви 2014/35/EU, оскільки воно регулюється положеннями міжнародних установ, наприклад. ЄЕК ООН.

 

У списку винятків є один особливий випадок, що стосується не тільки електрообладнання, а й явищ, пов'язаних з електрообладнанням:

 

Це поширюється на Директиву 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності. Щодо цього явища електрообладнання має відповідати Директиві 2014/30/ЄС щодо аспектів безпеки.

Центр сертифікації
Європейський підхід до оцінки відповідності продукції